Powerteam

Trong sứ mệnh Nâng cao giá trị thương hiệu Việt, LOGLEMAN luôn mong muốn được cộng tác và chia sẻ cơ hội kinh doanh với các đối tác trên cùng chuỗi giá trị hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt là các đối tác trên chuỗi quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu, như:

-  Khảo sát & nghiên cứu thị trường.

-  Tư vấn chiến lược, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

-  Tư vấn tài chính & pháp lý cho doanh nghiệp.

-  Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông thương hiệu.

-  Tư vấn đồng hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng mềm.

-  Tư vấn ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị doanh nghiệp v.v…