Process

LOGLEMAN đề xuất phương pháp tiếp cận 4 bước dựa vào 4 nhóm thông tin cần xác định ở mỗi thương hiệu:

-  Brand structure (Cấu trúc thương hiệu)

-  Brand distinction (Đặc điểm khác biệt)

-  Brand personality (Tính cách thương hiệu)

-  Communication objects (Đối tượng truyền thông)

Cả 4 nhóm thông tin này đều được xác định trong quá trình phân tích, xây dựng và chia sẻ bản định hướng chiến lược thương hiệu.